Tagged: Heidi C. Hansen

Om Omsigt

Omsigts profiler

Carsten

Carsten Pedersen (cand.mag. i samfundsfag og filosofi) har i en årrække arbejdet som lektor, konsulent, foredragsholder og forfatter i spændingsfeltet mellem professionsuddannelse og professionsudøvelse – bl.a. ved Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE), Pædagoguddannelsen (UCC – nu KP) og som selvstændig konsulent og stifter af Omsigt. Han har været medinitiativtager til en eksperimentaluddannelse om inklusion udbudt på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen. Han har efteruddannet kliniske vejledere i sundhedssektoren. Og han har forfattet en lang række bøger og artikler henvendt til både professionsudøvere og studerende i velfærdsprofessionsuddannelserne.

 

HeidiHeidi C. Hansen tager sig af booking, fakturering, administration og de mange logistiske opgaver, der er forbundet med at drive praksisforankret efteruddannelsesvirksomhed. Hun er tillige ledelsessekretær ved Pædagoguddannelsen (UCC – nu KP). Hun har tidligere taget sig af det administrative arbejde i forbindelse med behandling af ansøgninger og optagelse af nye studerende på pædagoguddannelsen. Hun har været sekretær ved den nu hedengangne Forskningsenhed ved Højvangseminariet – og har herfra en solid erfaring i at transskribere observationer, fortællinger og interviews fra det pædagogiske felt.

Omsigts praksisprofil

Omsigt er omtanke beriget af eftertanken – og det, der savnes, når mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, ufrivilligt bringes i endnu mere udsatte positioner, på grund af de måder fællesskaber, institutioner og samfund fungerer og udvikler sig på.

En god dag i Omsigt er en dag, hvor vi bidrager til at styrke den professionelle dømmekraft i velfærdsinstitutioner og hos fagpersoner – gennem opsporing, deling og kritisk analyse af dilemmaer – og samtidig bidrager til at praksisrette og nuancere personalegruppers fælles fagsprog gennem samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.

Omsigts praksisfilosofiske beredskab

Omsigt arbejder ud fra den praksisfilosofiske tilgang, som Carsten Pedersen har udfoldet og begrundet i bøgerne Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner (2011) og Om dømmekraften (2017).

Praksisfilosofi handler om at koble filosofiske overvejelser over, hvad et fænomen dybest set er, med en nuanceret udforskning og belysning af menneskers praktiske talen, gøren og laden i specifikke hverdagssituationer. Man forsøger med andre ord at reflektere over tankevækkende hverdagssituationer på en systematisk måde, der på én gang er jordbunden og slår store spørgsmål an:

– Man begynder med at vende de umiddelbare personlige associationer, som en situationsbeskrivelse giver anledning til.

– Dernæst overvejer man, så sagligt som muligt, hvad der er i spil og på spil i de involveredes samspil i situationsbeskrivelsen.

– Man begynder så at lede efter tegn på ‘noget’ i situationsbeskrivelsen – for i næste omgang at forundres over, hvad dette ‘noget’ dybest set er. Dette ‘noget’ kan i princippet være alt mellem himmel og jord. Det kan for eksempel være ‘omsorg’, ‘anerkendelse’, ‘inklusion’, ‘læring’, ‘udsathed’, ‘fællesskab’, ‘social kompetence’, ‘professionalitet’, ‘samarbejde’. I princippet er det kun fantasien, der sætter grænser. Det afgørende er, at dette ‘noget’ repræsenterer et ord, der desuden udgør et vigtigt fagbegreb blandt de professionelle, der tager del i samtalen.

– Efter en tid at have pendlet mellem praksisnære og filosofiske overvejelser bevæger man sig langsomt over i refleksioner, hvor såvel situationsbeskrivelsen som det ‘noget’, man er i færd med at undersøge, belyses ud fra faglig viden.

– Til sidst – og i lyset af de foregående refleksioner – overvejes det, om der findes tilgange og fremgangsmåder, der i praksis kunne bidrage til at fremme (eller eventuelt hæmme) det ‘noget’, man er i færd med at undersøge.

Læs en kort introduktion til den praksisfilosofiske tilgang i artiklen Hvad er praksisfilosofi? – og læs mere om, hvordan praksisfilosofiske aktiviteter med fordel kan forankres organisatorisk i artiklen Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.

Opdateret den 15. august 2018