Om Omsigt

Omsigts profiler

Carsten

Carsten Pedersen (cand.mag. i samfundsfag og filosofi) har i en årrække arbejdet som lektor, konsulent, foredragsholder og forfatter i spændingsfeltet mellem professionsuddannelse og professionsudøvelse – bl.a. ved Pædagoguddannelsen (UCC) og Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) samt som selvstændig konsulent og stifter af Omsigt. Han har været medinitiativtager til en eksperimentaluddannelse om inklusion udbudt på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen. Han har efteruddannet kliniske vejledere i sundhedssektoren. Han har tillige forfattet en lang række bøger og artikler henvendt til såvel velfærdsprofessionsudøvere som studerende i velfærdsprofessionsuddannelserne.

 

HeidiHeidi C. Hansen tager sig af booking, fakturering, administration og de mange logistiske opgaver, der er forbundet med at drive praksisforankret efteruddannelsesvirksomhed. Hun er tillige ledelsessekretær ved Pædagoguddannelsen (UCC). Hun har tidligere taget sig af det administrative arbejde i forbindelse med behandling af ansøgninger og optagelse af nye studerende på pædagoguddannelsen. Hun har været sekretær ved den nu hedengangne Forskningsenhed ved Højvangseminariet – og har herfra en solid erfaring i at transskribere observationer, fortællinger og interviews fra det pædagogiske felt.

 

Omsigts praksisprofil

Omsigt er omtanke beriget af eftertanken – og det, der savnes, når mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, ufrivilligt bringes i endnu mere udsatte positioner, på grund af de måder fællesskaber, institutioner og samfund fungerer på. En god dag i Omsigt er en dag, hvor vi bidrager til at kvalificere fagpersoners og velfærdsinstitutioners håndtering af dilemmaer:

  • mellem hensyn til det individuelle og hensyn til det fælles ved at bidrage til udviklingen af et inkluderende fagsprog til brug på tværs af faglige, institutionelle og sektorielle skel.
  • mellem hensyn til forankring og hensyn til forandring ved at bidrage til en forundringsbaseret og dermed klogere innovation, der gør det muligt at lede og udvikle den offentlige sektor uden at fagpersoners dømmekraft og faglige selvrespekt sættes over styr.

Omsigts faglige beredskab

Omsigt arbejder ud fra den praksisfilosofiske tilgang, som Carsten Pedersen har udfoldet og begrundet i bogen Praksisfilosofi – faglig refleksion på tværs af professioner (2011). Skærer man ind til benet, handler praksisfilosofi om, at velfærdsprofessionelle reflekterer over tankevækkende arbejdssituationer på en systematisk måde, der på én gang er jordbunden og slår store spørgsmål an:

  • Man begynder med sagen – i form af en tankevækkende arbejdssituation – og vender de umiddelbare personlige associationer, situationen giver anledning til.
  • Man overvejer dernæst sagligt, hvad der er i spil og på spil i situationen.
  • Man begynder så småt at lede efter tegn på ‘noget’ i situationen – for i næste omgang at forundres over hvad dette ‘noget’ dybest set er. Dette ‘noget’ kan f.eks. være ‘omsorg’, ‘anerkendelse’, ‘inklusion’, ‘læring’, ‘udsathed’, ‘fællesskab’, ’social kompetence’, ‘professionalitet’, ’samarbejde’ – i princippet er det kun fantasien, der sætter grænser. Det afgørende er, at dette ‘noget’ repræsenterer et ord, der desuden udgør et vigtigt fagbegreb blandt de professionelle, der tager del i samtalen.
  • Efter en tid at have pendlet mellem praksisnære og forundringsbaserede overvejelser, bevæger man sig langsomt over i faglige refleksioner, hvor situationen belyses både ud fra forskningsbaseret viden og ud fra forskellige metodiske tilgange.
  • Til sidst – og i lyset af de foregående refleksioner – overvejes det, hvilke strategier og handlemønstre der i praksis kunne fortjene henholdsvis forankring og forandring.

Læs en kort introduktion til den praksisfilosofiske tilgang i artiklen Hvad er praksisfilosofi? – og læs mere om, hvordan praksisfilosofiske aktiviteter med fordel kan forankres organisatorisk i artiklen Samarbejdsfokuseret faglig beredskabelse.